Tầm nhìn – sứ mệnh

Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam được thành lập với mục tiêu bảo tồn, lưu giữ, trưng bày và khai thác phát huy giá trị thông qua các hoạt động phục vụ nghiên cứu, đào tạo và phát triển sản phẩm liên quan tới cơ sở dữ liệu.

Tầm nhìn:

 • Xây dựng một Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt quy mô và đầy đủ, theo hướng tích hợp, liên ngành, hiện đại, bao gồm nhiều chức năng khác nhau.
 • Xây dựng Hệ thống tư liệu về Phật giáo Việt Nam được số hóa gồm nhiều loại hình khác nhau, liên quan đến các khía cạnh của đời sống dân tộc Việt Nam:  văn hóa Phật giáo, văn học Phật giáo, nghệ thuật, tư tưởng, tôn giáo, điêu khắc, kiến trúc….
 • Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam sẽ là nơi giao lưu kết nối những người quan tâm tới tôn giáo tín ngưỡng, Phật giáo Việt Nam.
 • Là một trung tâm bảo tồn và lưu trữ các tài liệu quý, hiếm liên quan đến Phật giáo.
 • Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam sẽ là nơi cung cấp các loại tư liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu liên ngành liên quan tới tôn giáo học và là nơi tổ chức nghiên cứu về bảo tồn tư liệu Phật giáo Việt Nam.

Sứ mệnh:

 • Tổ chức thu thập và sưu tầm và nghiên cứu xuất bản các nguồn tư liệu Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước.
 • Tổ chức hệ thống hóa, số hóa, lưu trữ, bảo tồn các tư liệu Phật giáo Việt Nam.
 • Phục vụ tra cứu theo các nhu cầu nghiên cứu, đào tạo; khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tư liệu Phật giáo  Việt Nam được lưu trữ.
 • Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về tư liệu Phật giáo Việt Nam.
 • Tư vấn, cung cấp các dịch vụ về lưu trữ, trưng bày, triển lãm, giới thiệu tư liệu Phật giáo Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tư liệu Phật giáo Việt Nam.