In dập văn bia – dịch thuật

Văn bia là loại hình tư liệu độc bản quan trọng, trước kia các tự viện đều có văn bia ghi chép lại lịch sử xây dựng trùng tu chùa, văn bia lịch đại danh tăng, văn bia tháp mộ, văn bia công đức, văn bia hậu Phật….

In dập, số hóa dịch thuật văn bia nhằm bảo tồn và tìm hiểu về lịch sử văn hóa của chùa là việc làm quan trọng và ý nghĩa.