In ấn kinh sách theo đặt hàng

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam thực hiện việc cung cấp tư liệu Hán Nôm, kinh sách Phật giáo để nghiên cứu và học tập. Việc in ấn kinh sách cổ theo đặt hàng từ các Thầy, các thầy Trụ trì các tự viện và được sự đồng ý của Giám đốc trung Tâm.