Đề Tài Nghiên Cứu

Kết tập tư liệu Phật giáo Việt Nam0
Số hóa chùa Việt0
Bảo quản tư liệu Phật giáo0
Kho ký gửi tư liệu Phật giáo0
Hệ thống phần mềm hỗ trợ dịch Hán Nôm0
Nghiên cứu lịch sử Phật giáo địa phương0
Hành trạng thiền sư Việt Nam0
Danh bạ chùa chiền1